Disclaimer

Disclaimer:

Het Kenniscentrum Data en Maatschappij wenst bij te dragen aan het debat en het creëren van een maatschappelijk draagvlak voor AI en data-gedreven toepassingen. Onze juridische informatie is algemeen en kan niet beschouwd worden als individueel juridisch advies. Ze kan niet worden gebruikt ter vervanging van advies door een juridisch expert. Hoewel we ernaar streven om onze documenten correct en accuraat op te stellen, is het mogelijk dat de daarin vervatte positie niet toepasbaar is op uw specifieke situatie, niet volledig, juist of actueel is, of niet overeenkomt met de positie die een rechtbank of toezichthoudende autoriteit zou kunnen innemen. Het Kenniscentrum draagt dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor de naleving van de toepasselijke wettelijke voorschriften door jouw organisatie.